Všeobecné obchodné podmienkyI. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len podmienky/ sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim – spotrebiteľom podľa § 1 zák.č. 108/2000 Z.z. a internetovým obchodom www.kocikyluna.sk (predávajúci).Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Vystavením objednávky kupujúci súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti.

2. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

 

lI. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami. Objednávka bude potvrdená do 24 hodín e-mailom, prípadne telefonicky. V prípade nejasností vás budeme kontaktovať.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy. Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný mailom alebo telefonicky. Stav vašej objednávky, prípadne informácie o stave objednávky si môžete overiť cez pracovné dni      (pondelok-piatok) od 9.00-18.00 hod na t.č.0907 953 254.

3. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

4. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Rozmery, váha a iné údaje uvádzané na našich stránkach sú údajmi nezáväznými a vychádzajú z údajov výrobcov. Zaväzujeme sa, že tovar budeme dodávať len v perfektom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavenými slovenskými návodmi a vyplnenými záručnými listami.

5. V niektorých , najmä cenovo náročnejších produktoch si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy i úhradu finančnej zálohy. V prípade neuhradenia tejto zálohy predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

6. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku vybavovať a kupujúci bude o tom informovaný elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

7.Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní od dátumu prevzatia tovaru v zmysle §12 zákona č.108/2000 Z. z. V takom prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje, a to písomne, oznámiť to predávajúcemu elektronickou poštou a vrátiť tovar na vlastné náklady predávajúcemu bez závad, v pôvodnom, nepoškodenom obale. Tovar musí byť nepoškodený, nesmie byť použitý, musí byť kompletný, s pribaleným záručným listom, návodom na použitie a s originálnym dokladom o kúpe /faktúrou na adresu našej prevádzky: Predajňa kočíky Luna, Urxova 3, 08005 Prešov. Odporúčame zásielku poslať doporučene a poistenú na adresu obchodu, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Ak zásielku pošlete s typom doručenia "na poštu" - nebude prevzatá / neplatí pre malé zásielky do 2 kg, ktoré boli zákazníkovi už pri jeho nákupe odoslané ako "doporučený list"/. Zásielky vrátené ako dobierka predávajúci nepreberá.  Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a po skontrolovaní vráteného tovaru vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu najneskôr do 14 dní po obdržaní tovaru.

 

III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miesto plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko /sídlo/ kupujúceho uvedené vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov /Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť/ alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe, t.j. spravidla od 3- 30 dní po prijatí objednávky.

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

Predávajúci sa zaväzuje:
dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá:
oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou
oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
za poškodenie objednávky zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou
nedodanie tovaru, ktoré vzniklo vinou dodávateľa, prípadne výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážokIV. Kúpna cena a platby (platí vrámci SR)

1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru na dobierku, od kuriéra, alebo na vybranom mieste

2. Prehľad možných spôsobov platby - kupujúci za dodávku tovaru zaplatí ( platí len vrámci SR ):
a) Slovenskej pošte – pri doručení tovaru na dobierku
b) Kuriérovi – hotovosť kuriérovi, ktorý doručí tovar
c) Predávajúcemu – uhradí kúpnu cenu na dohodnutom mieste
d) Predávajúcemu – uhradí celú sumu bankovým prevodom resp. vkladom na bankový účet pred doručením tovaru

Pri platbe bankovým prevodom alebo vkladom na účet bude zásielka odoslaná až po pripísaní sumy na bankový účet.
V. Záruka, reklamácie, doklady

1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú t.z. doklad o nákupe, vyplnený záručný list a návod na použitie.

2. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa predaja. Dokladom na uplatnenie reklamácie je doklad o nákupe a vyplnený záručný list.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené výrobnou vadou.

4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným a neprimeraným zaobchádzaním, použitím, ktoré je v rozpore s návodom na použitie alebo na vady spôsobené nadmerný mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.VI. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodným podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

 

Uvedené fotografie a popisy majú informatívny charakter a nemusia zodpovedať skutočnosti. Obrázky kočíkov alebo iných predávaných produktov sú iba ilustračné, v skutočnosti môže byť iný dizajn ( napr. koliesok) alebo niektoré detaily, ktoré výrobca zmení podľa vlasného uváženia.  Kolieska sú dodávané podľa aktuálnej ponuky výrobcu. Nepatrné zmeny farieb sú možné. K malému skresleniu farieb na fotografiách mohlo dôjsť digitalizáciou (nasvietením, bleskom z fotoaparátu, retušovaním).

Produkt pridaný na porovnanie